Klachtenregeling

KLACHTENREGLEMENT F4D COLLEGE

Artikel 1 Definities

In dit klachtenreglement worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, of uit de context anders blijkt:

F4D COLLEGE: handelend onder de rechtspersoon Tandartsenpraktijk Rosmalen BV

Dienst: alle diensten die onder art.1.2 beschreven activiteiten van F4D COLLEGE vallen.

Klacht: elke schriftelijke uiting van ongenoegen, kenbaar gemaakt door een cursist of opdrachtgever tijdens de door hem/haar genoten dienst en ingediend conform dit reglement.

1. Klachtbehandelaar: de door F4D aangestelde persoon om de klacht te behandelen.

2. Klager: de cursist of opdrachtgever die een klacht uit

3. Onafhankelijke derde partij: KNMT klachtenservice.

Artikel 2. Doel van het klachtenreglement
Het doel van dit klachtenreglement is het op een laagdrempelige wijze oplossen van klachten.

Artikel 3. Procedure
1. Een klacht wordt alleen in behandeling genomen indien schriftelijk ingediend bij de coördinator tijdens of binnen 2 weken na afronding van de opleiding of cursus en indien de klager eerst heeft geprobeerd de klacht minnelijk met de beklaagde op te lossen.

2. De klager doet daarbij in elk geval opgave van:
–   Zijn naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, eventueel faxnummer en emailadres;
–   De naam van de persoon tegen wie de klacht zich richt ( “Beklaagde”);
–   (De periode van) de opleiding of cursus waaraan de klager deelneemt of heeft deelgenomen;
–   Een korte omschrijving van de klacht.

3. De coördinator legt de datum van ontvangst van de klacht van Klager vast. De coördinator zendt Klager binnen twee weken na ontvangst van de klacht een bevestiging van ontvangst. Daarbij vermeldt de coördinator in overleg met de voorzitter van het Opleidingsmanagement de naam van de beoogde Klachtbehandelaar. Klager kan binnen twee weken na het verzenden van de ontvangstbevestiging kenbaar maken indien Klager meent dat er redenen zijn die een onpartijdige behandeling van de Klacht in de weg staan. Indien dat het geval is, wordt er door de beoogde Klachtenbehandelaar een andere Klachtenbehandelaar aangewezen.

4. Binnen een week nadat de Klachtbehandelaar is aangewezen, neemt deze de behandeling van de klacht ter hand. De Klachtbehandelaar handelt daarbij adequaat.

5. De Klachtbehandelaar hoort Klager en Beklaagde. Indien de Klachtenbehandelaar een schriftelijk verslag maakt van het horen van Klager en Beklaagde, zal aan zowel Beklaagde als Klager een afschrift worden verstrekt.

6. De klacht wordt afgehandeld binnen 4 weken nadat de Klachtbehandelaar heeft ontvangen. De Klachtbehandelaar kan deze termijn eenmalig met maximaal vier weken verlengen. Indien Klager en Beklaagde hiermee akkoord gaan kan afhandeling telefonisch plaats vinden.

7. De Klachtbehandelaar beijvert zich om naar aanleiding van de klacht een bevredigende oplossing te vinden. De klachtbehandelaar is niet bevoegd een bindende uitspraak te doen of sancties op te leggen. De Klachtbehandelaar mag wel aanbevelingen doen of zijn mening uiten over (aspecten van) de klacht. Aan dergelijke uitlatingen kunnen geen rechten worden ontleend.

8. De Klachtbehandelaar legt de datum waarop hij de klacht heeft ontvangen schriftelijk vast alsmede de door hem gevolgde procedure deugdelijk vast (met inbegrip van eventuele met de Klager of Beklaagde gemaakte afspraken). Eventuele met Klager en Beklaagde gemaakte afspraken zendt de Klachtenbehandelaar naar Klager en Beklaagde. Op verzoek van de Klachtenbehandelaar kan een tweede of andere Klachtenbehandelaar worden aangewezen.

9. Wanneer de klachtbehandeling is beëindigd stuurt de Klachtbehandelaar zijn advies aan Klager, Beklaagde alsmede aan de coördinator van F4D.

10. Indien klager niet akkoord is met advies Klachtbehandelaar heeft klager de mogelijkheid de klacht voor te leggen bij de geschillencommissie KNMT. Het oordeel is voor beide partijen bindend en zal binnen 4 weken ter uitvoering worden gebracht.

11. Na beëindiging van de Klachtbehandeling behoudt de Klachtbehandelaar gedurende één jaar het dossier. Daarna wordt het dossier vernietigd.

12. Op verzoek van de Klachtenbehandelaar kan een tweede of andere Klachtenbehandelaar worden aangewezen.

13. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld door F4D.